top of page

Yhdistyksen säännöt.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on 4 Stars ja sen kotipaikka on Vantaa.

 

2. Tarkoitus ja toiminta.

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kissaharrastusta sekä edistää ja tukea kissaharrastustoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Järjestää jäsenilleen kissaharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia

 • Huolehtii osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä

 • Voi julkaista omaa tiedotuslehteä

 • Ylläpitää yhdistyksen omia internetsivuja

 • Toimii yhdessä muiden harrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä saman alan yhdistyksiin

 • Jakaa kissojen rotutietoa

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi (hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan viranomaisilta):

 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • Järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista

 • kiinteää ja irtainta omaisuutta

 • Harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

 

3. Jäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä, yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen oikeudet.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

5. Jäsenen velvollisuudet.

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä vuosittaista jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

6. Jäsenen eroaminen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7. Jäsenen erottaminen.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä seuraavista syistä: 

 • Jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 

 • Jäsen on jättänyt täyttämättä velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä sitoutui 

 • Jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistyksen taloutta, toimivuutta tai mainetta

 • Jäsen ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

 

8. Hallitus.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja (ts. presidentti) ja vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

 

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

 

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

10. Tilikausi.

Yhdistyksen tilikausi on 1. 5. –  30 . 4 .

 

11. Toiminnantarkastus / Tilitarkastus.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille / tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

 

12. Yhdistyksen kokoukset.

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen touko-elokuussa.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien  / tilintarkastajien lausunro 

 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille 

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 

 • Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

 • Valitaan hallitus § 8 mukaisesti. Lisäksi valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä 

 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttä kokouskutsuun.

 

13. Päätöksentekojärjestys.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, asian ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Äänten mennessä tasan vaaleissa, henkilö tehtävään ratkaistaan arvalla.

 

14. Ylimääräinen kokous.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

15. Kokouskutsutapa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokouksen ajankohtaa, joko kirjeitse tai sähköpostitse, jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 

16. Sääntöjen muuttaminen.

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

 

17. Yhdistyksen purkaminen.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

bottom of page